username :
password :
 
   

 
 
 
1.โครงการชลประทานสิงห์บุรี
2.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 63 จังหวัดสิงห์บุรี
3.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
4.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
5.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสิงห์บุรี
6.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
7.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
8.มหาวิทยาลัยเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี
9.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
10.สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
11.สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
12.สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี
13.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
14.โรงพยาบาลสิงห์บุรี
15.อำเภอท่าช้าง
16.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
17.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
18.สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
19.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
20.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
21.สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
22.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
23.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
24.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสิงห์บุรี
25.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
26.สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
27.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
28.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
29.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
30.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
31.โรงพยาบาลอินทร์บุรี
32.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
33.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
34.สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
35.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
36.เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
37.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
38.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
39.สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
40.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
41.เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
42.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
43.สำนักงานประปาจังหวัดสิงห์บุรี
44.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
45.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
46.สำนักงานธนารักพื้นที่สิงห์บุรี
47.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี
48.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
49.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
50.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสิงห์บุรี
51.สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
52.ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี
53.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
54.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
55.สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
56.วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
57.ส่วนบริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
58.อำเภอบางระจัน
59.ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
60.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
61.อำเภออินทร์บุรี
62.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี
63.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
64.อำเภอเมืองสิงห์บุรี
65.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
66.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
67.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
68.สถานีตำรวจภูธรบางระจัน
69.เทศบาลเมืองบางระจัน
70.โรงเรียนสิงห์บุรี
71.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
72.อำเภอค่ายบางระจัน
73.สำนักงานสัสดีจังหวัดสิงห์บุรี
74.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
75.สถานีตำรวจภูธรค่ายบางระจัน
76.สำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรี
77.สำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
78.อำเภอพรหมบุรี
79.สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
80.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
81.สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี
82.สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี
83.สถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี
84.ศูนย์ประสานงานป่าไม้สิงห์บุรี
85.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
86.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี
87.เทศบาลตำบลทับยา
88.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
89.ศาลจังหวัดสิงห์บุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
90.สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี
 
     

 
 
 
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี {42804}
2.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี {17122}
3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี {16488}
4.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี {14853}
5.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี {13232}
6.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี {12842}
7.สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี {11959}
8.โครงการชลประทานสิงห์บุรี {11652}
9.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี {10744}
10.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี {10362}
 
     
สมาชิกเข้าใช้งาน 
606991  ครั้ง
สมาชิก online วันนี้
90 หน่วยงาน
inbox  
269755   ฉบับ
outbox  
7068   ฉบับ
ผู้ดูแลระบบ :
Admin กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร : Tel : 036507117ต่อ11229 :
สมาชิกในระบบทั้งหมด 118 หน่วยงาน  
: Programmer :
: นายบุญเนือง แก้วมณี
: Singburi Technical College