เรื่อง :
 เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการทำบุญตักบาตรสร้างความสามัคคีปรองดองในเทศกาลเข้าพรรษา
[ เปิดอ่านข่าวนี้ ]  { อ่านแล้ว 23 ครั้ง }
 แสดงที่หน้านี้ถึงวันที่ 24-08-14 09:29:20 ข่าวในระบบ E-office และนอกระบบ
ข่าวจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี

username :
password :
 
   

 
 
 
1.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
2.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร
3.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
4.เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
5.สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี
6.สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
7.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี
8.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
9.โครงการชลประทานสิงห์บุรี
10.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
11.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
12.สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
13.สำนักงานสัสดีจังหวัดสิงห์บุรี
14.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
15.สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี
16.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
17.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
18.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
19.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสิงห์บุรี
20.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี
21.สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี
22.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสิงห์บุรี
23.สำนักงานประปาจังหวัดสิงห์บุรี
24.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
25.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
26.ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
27.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
28.สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
29.อำเภอค่ายบางระจัน
30.อำเภอบางระจัน
31.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
32.เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
33.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
34.อำเภอพรหมบุรี
35.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
36.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี
37.สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี
38.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสิงห์บุรี
39.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
40.โรงพยาบาลอินทร์บุรี
41.มหาวิทยาลัยเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี
42.สำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
43.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
44.สำนักงานธนารักพื้นที่สิงห์บุรี
45.สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
46.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
47.สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี
48.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
49.เทศบาลตำบลทับยา
50.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
51.สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
52.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
53.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
54.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
55.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
56.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
57.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
58.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
59.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
60.สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
61.อำเภออินทร์บุรี
62.สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
63.สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
64.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
65.สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
66.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
67.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
68.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
69.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
70.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
71.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
72.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
73.ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี
74.สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
75.สำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรี
76.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
77.เทศบาลเมืองบางระจัน
78.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี
79.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
80.อำเภอเมืองสิงห์บุรี
81.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 63 จังหวัดสิงห์บุรี
82.เทศบาลตำบลโพสังโฆ
83.สำนักงานบริการลูกค้า กสท สิงห์บุรี
84.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
85.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี
 
     

 
 
 
1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี {11208}
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี {10591}
3.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี {9737}
4.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี {9525}
5.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี {8681}
6.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี {8059}
7.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี {7655}
8.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี {7413}
9.โครงการชลประทานสิงห์บุรี {7237}
10.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี {6738}
 
     
สมาชิกเข้าใช้งาน 
369583  ครั้ง
สมาชิก online วันนี้
85 หน่วยงาน
inbox  
177577   ฉบับ
outbox  
4979   ฉบับ
ผู้ดูแลระบบ :
นางแขไข เจริญอาจ : Tel : : 0890803055
สมาชิกในระบบทั้งหมด 113 หน่วยงาน  
: Programmer :
: นายบุญเนือง แก้วมณี
: Singburi Technical College