เรื่อง :
 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
[ เปิดอ่านข่าวนี้ ]  { อ่านแล้ว 56 ครั้ง }
 แสดงที่หน้านี้ถึงวันที่ 30-04-16 13:44:23 ข่าวในระบบ E-office และนอกระบบ
ข่าวจาก วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

username :
password :
 
   

 
 
 
1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
2.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
3.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี
4.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
5.โครงการชลประทานสิงห์บุรี
6.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
7.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
8.สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
9.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
10.สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสิงห์บุรี
11.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
12.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
13.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
14.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
15.สถานีตำรวจภูธรบางระจัน
16.อำเภอค่ายบางระจัน
17.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสิงห์บุรี
18.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
19.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
20.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
21.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
22.สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
23.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
24.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
25.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
26.สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
27.มหาวิทยาลัยเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี
28.เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
29.สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี
30.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสิงห์บุรี
31.ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี
32.สำนักงานสัสดีจังหวัดสิงห์บุรี
33.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
34.โรงพยาบาลสิงห์บุรี
35.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
36.สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
37.อำเภอพรหมบุรี
38.อำเภออินทร์บุรี
39.สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
40.สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
41.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
42.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
43.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
44.อำเภอท่าช้าง
45.อำเภอเมืองสิงห์บุรี
46.สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
47.โรงพยาบาลอินทร์บุรี
48.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
49.สำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรี
50.ส่วนบริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
51.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
52.เทศบาลเมืองบางระจัน
53.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
54.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี
55.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
56.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
57.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
58.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
59.ศาลจังหวัดสิงห์บุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
60.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
61.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
62.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
63.เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
64.สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
65.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
66.สำนักงานประปาจังหวัดสิงห์บุรี
67.เทศบาลตำบลทับยา
68.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
69.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
70.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
71.ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
72.
73.สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี
74.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี
75.สำนักงานธนารักพื้นที่สิงห์บุรี
76.สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี
77.สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
78.ศูนย์ประสานงานป่าไม้สิงห์บุรี
79.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
80.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
81.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
82.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
83.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี
84.สถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี
85.สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
86.สำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
87.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 63 จังหวัดสิงห์บุรี
88.เทศบาลตำบลโพสังโฆ
89.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
90.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี
91.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
92.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร
93.อำเภอบางระจัน
 
     

 
 
 
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี {35744}
2.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี {15925}
3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี {14754}
4.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี {13414}
5.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี {12751}
6.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี {12100}
7.โครงการชลประทานสิงห์บุรี {11184}
8.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี {10386}
9.สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี {10009}
10.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี {9760}
 
     
สมาชิกเข้าใช้งาน 
559668  ครั้ง
สมาชิก online วันนี้
93 หน่วยงาน
inbox  
262145   ฉบับ
outbox  
7053   ฉบับ
ผู้ดูแลระบบ :
Admin กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร : Tel : 036507117ต่อ11229 :
สมาชิกในระบบทั้งหมด 115 หน่วยงาน  
: Programmer :
: นายบุญเนือง แก้วมณี
: Singburi Technical College